BotanyMatch

Sviluppatore: The Botanical Garden Organization, Thailand
Categoria: Giochi
Prezzo: Gratis

“BotanyMatch” เพื่อการให้ข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ ในรูปแบบการนำเสนอของเกมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้งานผ่าน smartphone ,iphone ,ipad และเป็นวิธีการนำเสนอผ่านทางตัวละครในลักษณะของรูปการ์ตูนเพื่อให้เด็กเล็กสามารถจดจำได้ง่าย

Scarica su App StoreTutti i dati e le informazioni delle applicazioni sono state acquisite dai Feed RSS pubblici di Apple.