A Math

Sviluppatore: Nexgen Education Co. Ltd.
Categoria: Istruzione
Prezzo: Gratis

A Math เป็นแอพพลิเคชันที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านการทําแบบฝึกหัดด้วยโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยลดภาระการตรวจแบบฝึกหัดของครูผู้สอน และยังช่วยครูผู้สอนตรวจสอบและพบปัญหาการเรียนของนักเรียนทุกคนในบทเรียนต่าง ๆ ที่นักเรียน ยังขาดความเข้าใจ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้สอนด้านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อจัดการการเรียนรู้

Scarica su App StoreTutti i dati e le informazioni delle applicazioni sono state acquisite dai Feed RSS pubblici di Apple.