KoKai By WGO

Sviluppatore: Waleerat Sangwanloy Gottlieb
Categoria: Istruzione
Prezzo: Gratis

Application Kokai By WGO ขึ้นมานี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กไทยในต่างแดน ได้เรียนรู้การออกเสียงสระและพยัญชนะไทย รวมถึงการอ่านบทเรียนหนังสือสวัสดี เล่ม 1 และ เล่ม 2

Scarica su App Store